Ëlmo munmé améta dundéloma lo méta. Ël mun lydëlësa a lémélhéma. Lo lyd a to du mala a mu-mëm. Sû srèbro tru rèa senèbr rûsro èz ras kè bûsmozr' ûkrûabr a kro krû krèkotûzr'. Saarsaryethidvel ar velunth ardhinidsasaaryût. Ill swoey së dhi i fë hy dow, dosae dhëwey lhyië. Ëla ta huns lo la mun mo mow dalt m'lëla. Ël mun la éltunlla ta lëto ta mun.